Partie i organizacje polityczne po 1945 r.

 

 

Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – Solidarity Election Action
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWS-P) – Solidarity Election Action of the Right
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – Non-Party Reform Bloc
Chrześcijańska Demokracja (ChD) – Christian Democracy
Chrześcijańska Partia Pracy (ChPP) – Christian Labour Party
Chrześcijański Ruch Obywatelski (ChRO) – Christian Citizens’ Movement
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) – Christian Social Association
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP) – Christian-Democratic Labour Party
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo ‚Zjednoczenie’ (ChDS’Z’) – Christian-Democratic Party ‚Unity’
Federacja Młodzieży Walczącej (FMW) – Federation of Militant Youth
Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP) – Federative Parliamentary Caucus
Forum Prawicy Demokratycznej (FDP) – Democratic Right Forum
Frakcja Prawicy Demokratycznej (FDP) – Democratic Right Faction
Front Jedności Narodu (FJN) – Front of National Unity
Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) – Catholic Intellectuals’ Club
Komitet Obrony Robotników (KOR) – Committee for Workers’ Defence
Komitet Obywatelski ‚Solidarność’ (KO ‚S’) – Citizens’ Committee ‚Solidarity’
Komunistyczna Partia Polski (KPP) – Communist Party of Poland
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – Confederation for an Independent Poland
Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – Liberal-Democratic Congress
Krajowy Komitet Obywatelski (KKO) – National Citizens’ Committee
Liga Polskich Rodzin (LPR) – Polish Families’ League
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – Independent Students’ Association
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ‚Solidarność’ (NSZZ RI ‚S’) – Independent Self-Governing Trade Union of Independent Farmers ‚Solidarity’
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ‚Solidarność’ (NSZZ”S”) – Independent Self-Governing Trade Union ‚Solidarity’
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ’80 (NSZZ”S’80”) – Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity ’80”
Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP) – Civic Parliamentary Caucus
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) – All-Polish Agreement of the Trade Unions
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD) – Christian Democrats’ Party
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – Patriotic Movement for National Rebirth
Platforma Obywatelska (PO) – Civic Platform
Polska Jest Najważniejsza (PJN) – Poland Comes First
Polska Partia Pracy (PPP) – Polish Labour Party
Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP) – Polish Beer-Lovers’ Party
Polska Partia Robotnicza (PPR) – Polish Workers’ Party
Polska Partia Socjaldemokratyczna (PPSD) – Polish Social-Democratic Party
Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna (PPS-RD) – Polish Socialist Party – Democratic Revolution
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – Polish Socialist Party
Polska Unia Socjaldemokratyczna (PUS) – Polish Social-Democratic Union
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – Polish United Workers’ Party
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) – Polish Committee for National Liberation
Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS) – Polish Catholic-Social Union
Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne (PFChD) – Polish Christian-Democratic Forum
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – Polish Peasants’ Party
Polskie Stronnictwo Ludowe ‚Odrodzenie’ (PSL’O’) – Polish Peasants’ Party ‚Revival’
Polskie Stronnictwo Ludowe ‚Solidarność’ (PSL’S’) – Polish Peasants’ Party ‚Solidarity’
Porozumienie Centrum (PC) – Centre Agreement
Porozumienie Ludowe (PL) – Peasants’ Agreement
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – Law and Justice
Ruch Demokratyczno-Społeczny (RDS) – Democratic-Social Movement
Ruch Ludzi Pracy (RPL) – Labour People Movement
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – Movement for the Defence of Human and Civic Rights
Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD) – Citizens’ Movement Democratic Action
Ruch Odbudowy Polski (ROP) – Movement for the Reconstruction of Poland
Ruch Polityki Realnej (RPR) – Real Politics Movement
Samoobrona – Self-Defence [ale w The Warsaw Voice nazwa nie jest tłumaczona]
Socjaldemokracja Polska (SDPL) – Polish Social Democracy
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej (SdRP) – Social Democracy of the Republic of Poland
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) – Democratic Left Alliance
Solidarność Pracy (SP) – Labour Solidarity
Solidarność Walcząca (SW) – Militant Solidarity
Stronnictwo Demokratyczne (SD) – Democratic Party
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – Conservative Peasants’ Party
Stronnictwo Ludowe (SL) – Peasants’ Party
Stronnictwo Narodowe (SN) – National Party
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND) – National-Democratic Party
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) – Polish-Soviet Friendship Association
Unia Chrześcijańsko-Społeczna (UChS) – Christian-Social Union
Unia Demokratyczna (UD) – Democratic Union
Unia Polityki Realnej (UPR) – Real Politics Union
Unia Pracy (UP) – Labour Union
Unia Wolności (UW) – Freedom Union
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – Military Council of National Salvation
Wolność i Niezawisłość (WiN) – Freedom and Independence
Wolność i Pokój (WiP) – Freedom and Peace
Wyborcza Akcja Katolicka (WAK) – Catholic Election Action
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) – Christian National Union
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – United Peasants’ Party
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD) – League of Fighters for Freedom and Democracy
Związek Komunistów Polskich ‚Proletariat’ (ZKP’P’) – Polish Communists’ Union ‚Proletariat’
Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) – Socialist Youth Union
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) – Rural Youth Union
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) – Polish Socialist Youth Union

[źródła: Norman Davies, „Heart of Europe”; The Warsaw Voice; Political Transformation and the Electoral Process in Post-Communist Europe (publikacja University of Essex)]