Instytucje i urzędy

 

Władza ustawodawcza

Sejm – Sejm (K)

Prezydium Sejmu – Presidium of the Sejm

Konwent Seniorów – Council of Seniors

Senat – the Senate (K)

poseł – deputy (K)

senator – senator (K)

marszałek Sejmu/Senatu – Marshal of the Sejm/Senate (K)

wicemarszałek – Vice-Marshal (K) [ale The Warsaw Voice używa terminów Sejm Speaker i Deputy Sejm Speaker]

klub parlamentarny – parliamentary club, (US) caucus

przewodniczący klubu parlamentarnego – chairman of a parliamentary club, caucus leader

kancelaria Sejmu/Senatu – Chancellery of the Sejm/Senate (K)

Zgromadzenie Narodowe – National Assembly (K)

 

Władza wykonawcza

Prezydent RP – President of the Republic of Poland (K)

Rada Gabinetowa – Cabinet Council (K)

Rada Bezpieczeństwa Narodowego – National Security Council (K)

kancelaria prezydencka – Presidential Chancellery (K)

szef kancelarii prezydenckiej – Chief of the Presidential Chancellery (K)

rada ministrów (rząd) – Council of Ministers (government) (K)

prezes Rady Ministrów (premier) – the President of the Council of Ministers (the Prime Minister) (K)

wicepremier – Deputy Prime Minister (K)

 

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) – Ministry of National Education and Sport

Ministerstwo Finansów – Ministry of Finance

Ministerstwo Gospodarki – Ministry of Economy

Ministerstwo Infrastruktury – Ministry of Infrastructure

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ministry of Culture and National Heritage

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – Minister of National Defence

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Ministry of Labour and Social Policy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministerstwo Skarbu Państwa – Ministry of the Treasury

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – Ministry of Interior and Administration [ale równie często występuje nazwa Ministry of Internal Affairs and Administration]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) – Ministry of Foreign Affairs

Ministerstwo Sprawiedliwości – Ministry of Justice

Ministerstwo Środowiska – Ministry of Environment

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – Ministry of Transport and Maritime Economy

Ministerstwo Zdrowia – Ministry of Health

pełnomocnik rządu ds. równego traktowania – equal opportunities ombudsman

 

Władza sądownicza

Trybunał Stanu – Tribunal of State (K)

Trybunał Konstytucyjny – Constitutional Tribunal (K)

Sąd Najwyższy – Supreme Court (K)

prezes Sądu Najwyższego – First President of the Supreme Court (K)

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – Supreme Administrative Court (K)

Krajowa Rada Sądownictwa – National Council of the Judiciary (K)

prokurator generalny – Public Prosecutor-General (K)

kolegium do spraw wykroczeń – Board for Adjudication of Misdemeanours (K)

Sąd Lustracyjny – Vetting Court

 

 

Inne instytucje i urzędy centralne

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – Internal Security Agency

Agencja Mienia Wojskowego – Military Property Agency

Agencja Nieruchomości Rolnych – Agricultural Property Agency

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) – Industrial Development Agency

Agencja Rynku Rolnego – Agricultural Market Agency

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – National Security Office

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – Bureau for Academic Recognition and International Exchange

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) – Foreign Debt Service Fund

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – General Directorate for National Roads and Motorways

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) –  Inspector General for the Protection of Personal Data

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) – General Inspectorate of Banking Supervision

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) – General Office of Building Control

Główny Urząd Statystyczny (GUS) – Central Statistical Office

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – National Remembrance Institute

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Agricultural Social Insurance Fund

Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (KPWiG) – Securities and Exchange Commission

Komisja Nadzoru Bankowego – Commission for Banking Supervision

Komitet Badań Naukowych (KBN) – State Committee for Scientific Research

Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) – Confederation of Polish Employers

Krajowa Izba Gospodarcza – Polish Chamber of Commerce

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV) – National Council of Radio Broadcasting and Television (K)

Naczelna Izba Lekarska – Polish Chamber of Physicians and Dentists

Naczelna Rada Lekarska – Supreme Medical Council

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) – Supreme Chamber of Control (K) [ale na stronie internetowej nazywa się oficjalnie Supreme Audit Office]

Narodowy Bank Polski (NBP) – National Bank of Poland (K)

prezes NBP – President of the National Bank of Poland (K)

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – National Health Fund

Państwowa Agencja Atomistyki – National Atomic Energy Agency

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems [oficjalne tłumaczenie, bardzo nieprecyzyjne]

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – National Labour Inspectorate

Państwowa Komisja Akredytacyjna – State Accreditation Commission

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – National Electoral Commission

Państwowa Rada Ochrony Przyrody – State Council for Nature Conservation

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – National Fund for the Rehabilitation of Disabled

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Polish Agency for Enterprise Development

Polska Akademia Nauk (PAN) – Polish Academy of Sciences

Polska Organizacja Turystyczna – Polish Tourist Organisation

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – Polish Oil and Gas Company

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – Central Council of Higher Education

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – Council for Monetary Policy (K)

Rzecznik Interesu Publicznego – Commissioner for Public Interest

Rzecznik Praw Dziecka – Commissioner for Children’s Rights (K)

Rzecznik Praw Obywatelskich – Commissioner for Citizens’ Rights (K) [ale The Warsaw Voice używa także nazwy Advocate for Citizens’ Rights]

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – Office for Repatriation and Aliens

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) – Office of the Committee for European Integration

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – Civil Aviation Office

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) – Housing and Urban Development Office

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) – Pension Fund Supervision Office Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – Office of Competition and Consumer Protection

Urząd Zamówień Publicznych – Public Procurement Office

Wojskowe Służby Informacyjne (WSI) – Military Intelligence Service

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Social Insurance Institution

 

[źródło: oficjalne tłumaczenie Konstytucji RP na język ang. – (K); pozostałe nazwy pochodzą z oficjalnych stron internetowych lub The Warsaw Voice]